Polityka prywatności

Dane osobowe

 1. Karlsbad sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w swoich witrynach internetowych, uczestników konkursów i loterii, akcji promocyjnych, odbiorców nagród, uczestników eventów i innych kategorii osób.
 2. Karlsbad sp. z o.o. przetwarza te dane albo jako ich administrator albo – jako tzw. podmiot przetwarzający - w imieniu i na zlecenie innych administratorów, którymi są na ogół właściciele marek, z którymi związane są akcje promocyjne wymienione wyżej.
 3. Przy przetwarzaniu danych osobowych w Karlsbad sp. z o.o. przestrzegane są przepisy prawa, w szczególności rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 15 maja 2018 r.
 4. W Karlsbad sp. z o.o. jest wdrożona Polityka ochrony danych osobowych regulująca zasady przetwarzania tych danych oraz metody ciągłej poprawy ich zabezpieczenia oraz zapewnienia poufności, dostępności i integralności danych.
 5. Każda akcja prowadzona jest w oparciu o regulamin, który między innymi określa zasady przetwarzania danych osobowych w danym przypadku. Regulaminy są łatwo dostępne dla uczestników.
 6. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby fizycznej, Karlsbad sp. z o.o. udziela tej osobie wyczerpującej informacji sformułowanej prostym i jasnym językiem dotyczącej przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 12-14 RODO. Zakres i treść tej informacji zależą od konkretnego charakteru przetwarzania. W szczególności odrębna klauzula informacyjna opracowywana jest w ramach każdego konkursu, loterii lub innej akcji a jej treść może także zależeć od roli, jaką pełni jej adresat, np. laureat konkursu otrzyma dodatkowo informacje o danych podawanych z tego tytułu, niezbędnych do wysyłki nagrody.
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych mają charakter pisemny, zawarte są na formularzach zgłoszeniowych, na stronach internetowych dedykowanych poszczególnym promocjom oraz w ich regulaminach.
 8. Czasem Karlsbad sp. z o.o. podaje informację o przetwarzaniu danych nie we własnym imieniu, a – wskutek uzgodnienia - w imieniu administratora, na zlecenie którego przetwarza dane osobowe. Jest to wówczas wyraźnie zaznaczone poprzez jasne wskazanie kto jest administratorem w danym rodzaju przetwarzania.
 9. Niezależnie od informacji podawanych przy zbieraniu danych, każda osoba, której dane są przetwarzane w Karlsbad sp. z o.o. ma prawo w każdym czasie zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia.
 10. Jeżeli podstawą przetwarzania danych nie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, jest to wyraźnie zaznaczone w informacji. W szczególności, jeżeli podstawą tą jest prawnie usprawiedliwiony interes Karlsbad sp. z o.o. lub odbiorcy danych, jest on jasno zdefiniowany, by wykazać, że takie przetwarzanie nie narusza interesów, praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
 11. Karlsbad sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do tzw. krajów trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdyby miało zdarzyć się inaczej, będzie to wyraźnie uwypuklone w informacji przekazywanej osobom, których dane dotyczą.
 12. Karlsbad sp. z o.o. przy przetwarzaniu danych osobowych korzysta czasem z innych podmiotów, które na zlecenie Karlsbad sp. z o.o. realizują wydzielone, na ogół specjalistyczne procesy, np. hosting stron internetowych, usługi transportowe i kurierskie czy telekomunikacyjne. Wszystkie podmioty przetwarzające dane w imieniu Karlsbad sp. z o.o. robią to na zasadach określonych umowami, wyłącznie w zakresie umocowania wynikającym z tych umów oraz podlegają stałej kontroli ze strony Karlsbad sp. z o.o.
 13. W Karlsbad sp. z o.o. jest wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD) w osobie Tomasza Nawrota (adres e-mail iod@karlsbad.pl). Każda osoba może zwracać się do IOD z uwagami, pytaniami oraz korzystać z jego pomocy w wykonywaniu swoich praw określonych przez RODO.

 

Cookies i inne technologie internetowe

 1. Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które przesyłane są przez nasz serwer strony internetowej do przeglądarki użytkownika. Mogą pełnić różne funkcje.
 2. W przypadku naszych stron używamy ciasteczek do przechowywania w przeglądarce użytkownika anonimowych informacji ułatwiających nawigację oraz służących podtrzymaniu komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwerem w ramach jednej sesji (czyli do czasu zamknięcia przeglądarki), po czym cookie traci ważność i jest usuwane przez przeglądarkę.
 3. W niektórych sytuacjach możemy także, za zgodą użytkownika, zapisać w jego przeglądarce jego nazwę (ale nie hasło!), aby ułatwić kolejne logowania (opcja „zapamiętaj mnie”).
 4. Nie używamy cookies do śledzenia przechodzenia użytkownika pomiędzy stronami ani do innych zastosowań o charakterze marketingowym.
 5. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia stosowania cookies w swojej przeglądarce (w ogóle lub dla konkretnych stron), co oczywiście w niektórych sytuacjach może powodować problemy (np. logowanie na swoje konto może być wówczas praktycznie niemożliwe).
 6. W witrynach zarządzanych przez Karlsbad sp. z o.o. nie stosuje się bardziej jeszcze niż cookies zaawansowanych technologii tego typu.
 7. Strony internetowe zarządzane przez Karlsbad sp. z o.o. są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przekazywanych treści, w szczególności dużą wagę przykładamy do ochrony antywirusowej.
 8. Tam, gdzie to zasadne, wymuszamy na przeglądarce użytkownika użycie szyfrowanego, bezpiecznego połączenia (adres zaczynający się od https://).
 9. Nasi administratorzy są otwarci na wszelkie uwagi i pytania dotyczące sposoby korzystania z zarządzanych przez Karlsbad sp. z o.o. stron internetowych, w szczególności związane z bezpieczeństwem użytkowania i zapewnieniem prywatności.